Difusió i ús de WebQuests en l'àmbit universitari espanyol

Indaga en l'ús, difusió i percepció de la qual gaudeixen en el sistema universitari espanyol les WQs, una metodologia de llarga trajectòria en l'ensenyament primari i secundari, l'interès de la qual en l'educació universitària s'ha vist renovat a partir de la instauració de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i del sistema d'ensenyament per competències.


En l'informe es realitza un breu repàs teòric del concepte de WebQuest i de la seva evolució, així com la d'altres metodologies afins. A continuació es destaquen les troballes més rellevants sobre l'eficàcia de la seva implementació en diferents àrees de coneixement en l'àmbit universitari: en primer lloc, es recullen dades aportades per la investigació a l'estranger i, posteriorment, es resumeixen les aportacions més destacades de la investigació en l'àmbit espanyol.


La revisió teòrica es complementa amb els resultats obtinguts a partir de dues enquestes realitzades des del OED. En la primera, destinada als ICES, vicerectorats o organismes encarregats de la formació del PDI a les universitats espanyoles, s'indaga en el paper d'aquests òrgans en la formació docent per a la integració metodològica de les TIC en general i de la metodologia WQ en particular. En la segona, més extensa, es recull l'opinió d'un grup d'experts (professors universitaris amb acreditada experiència en la implementació de WQ en la seva pràctica docent) amb la finalitat de conèixer, entre d'altres aspectes, les seves impressions sobre els avantatges i desavantatges del mètode, així com la recepció que té per part de l'alumnat i la conveniència del seu ús en relació amb la implementació de l'EEES.


Responsable: Jordi Quintana

Participants: María Victoria Martín

Període: 2010.


Descarregar informe (document PDF)

Observatori d'Educació Digital, 2012