La perspectiva de las familias sobre la influencia de las TIC en la vida cotidiana y los valores de los adolescentes

Aquest informe presenta els resultats d'una investigació sobre la percepció de les famílies en relació a l'ús que els seus fills i filles fan de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Es vol veure la importància que se li dóna des de casa a aquesta qüestió de les tecnologies, així com els valors que es deriven d'això. Es pretén constatar si els progenitors i els joves comparteixen el mateix significat en relació amb els usos i la influència de les tecnologies de la informació i la comunicació, tenint en compte com els joves inverteixen el temps, en quins espais i amb qui. Es tracta de contrastar si la percepció dels pares coincideix o no amb la dels joves identificant així també valors i varietats en l'estil de comunicació entre els pares i mares i els seus fills i filles.

Els subjectes d'estudi són, d'una banda, pares i mares de joves adolescents de 12 a 16 anys de Barcelona i, per l'altra, els seus fills i filles.

L'estudi es realitza a partir de l'adaptació d'un qüestionari utilitzat a la investigació “La influència de les TIC en la vida dels nois i noies de 12 a 16 anys” dirigida per Pere Amorós, Mª Rosa Buxarrais i Ferrán Casas. Barcelona: Institut d'Infància i Món Urbà, 2002.

Investigadora principal: María Rosa Buxarrais
Participants: Elena Noguera, Amelia Tey, Marta Burguet, Fernanda Duprat
Període: 2008-2010

Observatori d'Educació Digital, 2012