Relats digitals (Digital Storytelling)

Des de l'any 2004 el GREAV començà a interessar-se per l'estudi i l'ús de relats digitals de tipus personal per a la innovació educativa; sobretot, però no de manera exclusiva, en aquells relats més tradicionals, essencialment no interactius, que expliquen històries de vida autèntiques, basats en l'experiència personal, i que són creats per persones corrents, és a dir, sense coneixements professionals sobre l'escriptura de relats o la producció audiovisual o multimedial. 

En aquest sentit s'han desenvolupat diversos projectes, entenent els relats com una forma de coneixement i organització de l'experiència humana, mitjançant la creació d'històries com un esquema i amb funcions semblants a la narrativa clàssica, empleant sistemes de representació i codificació presents en les tecnologies de informació i comunicació (TIC), com poden ser la multimodalitat i la multimedialitat.

L'any 2004 es desenvolupà el projecte "ILET: International Leadership in Educational Technology", com artefacte pedagògic per a l'avaluació. Des de l'any 2007 al 2011 es va portar a terme el projecte "Anàlisi i perfeccionament dels relats digitals (DST), en un context d'ESO, com una metodologia pedagògica innovadora per a l'alfabetització digital- (Proyecto Edulab: Creando Historias digitales)”, en col·laboració amb l'Observatori de l'Educació Digital (OED) i el Citilab-Cornellà.

Projectes 
Actualment, conjuntament amb el GREAV:

Anàlisi i perfeccionament dels Relats Digitals en el context d'ESO
Aquesta investigació es centra en l'anàlisi i la realització de projectes pràctics d'aprenentatge, en els que els professors i estudiants d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) de diverses institucions educatives de Catalunya, planegen i desenvolupen els seus propis relats digitals (multimedials i multimodals) amb el suport d'algunes tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

L'objectiu és doble: identificar i descriure les aportacions pedagògiques d'aquest tipus de projectes per a l'alfabetització digital avançada, així com dissenyar i perfeccionar un enfocament metodològic que permeti realitzar-los en un context d'ESO, ja que les metodologies existents estan més orientades al treball amb adults que voluntàriament comparteixen amb altres persones les seves pròpies històries, o bé responen a realitats i condicions educatives foranies.

El projecte es centra en la producció de relats o històries més tradicionals, que tenen funcions semblants a la narrativa clàssica però en un món digital, i dins de l'ampli ventall dels relats digitals, s'examinen sobretot (però no de manera exclusiva) aquells no interactius i que inclouen la creació de narratives per explicar històries de vida, més conegudes com Digital Storytelling.


Concretament els objectius són:

1) Revisar metodologies i experiències existents.

2) Identificar els agents intrínsecs de la metodologia que faciliten i dificulten les activitats d'alfabetització digital.

3) Recaptar informació sobre aspectes de la formació prèvia dels estudiants o altres agents externs, que pugui facilitar o entorpir l'activitat i els resultats.

4) Determinar i puntualitzar els impactes que la realització d'històries digitals pot tenir sobre les competències associades a l'alfabetització digital.

5) I oferir una metodologia pròpia que permeti l'ús/realització de relats digitals en el context de l'ESO i que inclogui l'aplicació d'una vareitat de processos i pràctiques individuals i col·lectives immerses en la creació de relats digitals, que englobin aspectes pedagògics, comunicatius i informàtics que puguin contribuir a facilitar l'alfabetització digital.


Aquest projecte es realitza conjuntament entre l'Observatori de l'Educació Digtial de la Universitat de Barcelona i la Fundació per la Societat del Coneixement-Citilab (Cornellà).


Responsable: José Luis Rodríguez Illera

Participants: Ana Teberosky, Gloria Londoño Monroy, Marc Fuertes, Jordi Quintana

Entitat(s) finançadora(es): Universitat de Barcelona / Fundació per a la Societat del Coneixement, Citilab-Cornellà

Data: 2008 – 2012


L'auto-representació del jo (self) a través del Digital Storytelling 
El Digital Storytelling com a eina per treballar la identitat (self) al Batxillerat.
Investigació que es va iniciar al 2010 i que, recolzant-se en la teoria de la narrativa clàssica, en la narrativa fílmica, en els processos memorístics, en els processos cognitius i en els processos psicològics, estudia el relat digital personal com una eina amb la que els estudiants reflexionen sobre la seva identitat personal (self). Aquest procés d'auto-reflexió s'articula entorn a dos moments: el de construcció del relat per part de l'estudiant i el de recepció del mateix per part de la classe. Es mostra com els processos de creació del relats suposen l'estructura deljo (self) entorn a una identitat narrativa i no essencial, s'assenyala que la recepció del relat digital aliè suposa una experiència que permet a l'alumne reestructurar els seus esquemes mentals i viure emocions de manera vicària.
Director: José Luis Rodríguez Illera
Doctorand: Miguel Herreros Navarro

Finalment, també s'ha desenvolupat un treball d'investigació de final de màster, a càrrec d'Andrés Taroco, tutoritzat per José Luis Rodríguez Illera, sobre els relats digitals personals de caràcter més reflexiu, en un context de pràcticum.

Web relats digitals
Comunitat virtual Digital Storytelling: http://storytelling.greav.net/es/  

Observatori d'Educació Digital, 2012